Celem kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest uzyskanie wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie kursu oraz odbycie badań lekarskich i psychologicznych. 

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe, (ort. 39a ust. Ipkt5i 6).


prawoJazdy

Przepisy Ustawy nie dotyczą przewozów drogowych wykonywanych pojazdami samochodowymi oraz zespołami pojazdów (art. 3 ust. 1):

 

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie< z kierowcą - w niezarobkowym przewozie osób;
 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

 

Z obowiązku uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego zwolnieni są kierowcy pojazdów (art. 39 a ust.3):

 

 • do kierowania, którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E;
 • którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 • wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 • obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 • poddawanego testom drogowym w celu rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo- rozwojowe lub szkoły wyższe;
 • odbywającego przejazd bez osób lub ładunku w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji albo z miejsca zakupu lub odbioru;
 • używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 • wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 • wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 • wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

 

Do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która (art. 39 b ust. li 39 d ust. 1):

 

 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe;
 • studiuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nie wymaga się odbycia kwalifikacji wstępnej przez osoby, które uzyskały prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E - do dnia 10 września 2008 roku,
 • kategorii C1, C1+E, C lub C+E - do dnia 10 września 2009 roku.


Osoby te są obowiązane ukończyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w następujących terminach:

Kategoria prawa jazdy Termin uzyskania uprawnień Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy
D1, D1+E, D, D+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.

 

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E przed dniem 10 września 2008 roku i chcą podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy do dnia 10 września 2010 roku są obowiązane ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących osoby. Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E przed dniem 10 września 2009 roku i chcą podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy do dnia 10 września 2010 roku są obowiązane ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy. 

 

Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805).


Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej;
 • 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej;
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów Dz. U. Nr 77, poz. 485) lub 2 godziny w symulatorze.

View the embedded image gallery online at:
http://lanczyk.pl/oferta/kierowca-zawodowy#sigProId5e7a6b3f29


Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin, w tym:

 • 97 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej;
 • 33 godziny zajęć teoretycznych w części specjalistycznej;
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 godzinę w symulatorze.Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin, w tym:

 • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
 • 14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.Szkolenia organizowane są w dwóch systemach nauczania w formie wykładów lub metodą 
e-learningową (zajęcia przy komputerze pod nadzorem trenera wykładowcy). Forma szkoleń dostosowywana jest do potrzeb klienta. Zajęcia organizowane są w dni powszednie i weekendy.

sala3