Do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która (art. 39 b ust. li 39 d ust. 1):

 

  • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe;
  • studiuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
  • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.