Z obowiązku uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego zwolnieni są kierowcy pojazdów (art. 39 a ust.3):

 

  • do kierowania, którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E;
  • którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
  • wykorzystywanego przez siły zbrojne;
  • obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • poddawanego testom drogowym w celu rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo- rozwojowe lub szkoły wyższe;
  • odbywającego przejazd bez osób lub ładunku w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji albo z miejsca zakupu lub odbioru;
  • używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
  • wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
  • wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
  • wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.