am a1 a2 a
b ba be
c ce
d de

Wymagane dokumenty do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Podstawowe dokumenty (niezależnie od kategorii o jaką się ubiegasz):

  1. Wniosek o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem ( druk można uzyskać w Ośrodku),
  2. Dowód osobisty bądź aktualny paszport. Jeżeli jesteś niepełnoletni i nie posiadasz aktualnego paszportu to jedynym akceptowanym dokumentem jest dowód tymczasowy,
  3. Zdjęcie w formacie 35mm x 45mm,
  4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy - obecnie to 100,50 zł,
  5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
    - nie dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
  7. Jeżeli jesteś niepełnoletni - pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych (druk można pobrać tutaj lub uzyskać w Ośrodku) - Kurs najwcześniej można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.
  8. W przypadku poszerzania swoich uprawnień o kolejne kategorie prawa jazdy kserokopia prawa jazdy.