Od 19 stycznia 2013 roku każdy instruktor zobowiązany jest corocznie ukończyć warsztaty doskonalenia zawodowego prowadzone przez ośrodki posiadające potwierdzenie o spełnianiu dodatkowych wymagań. 

Lp. TEMATY ZAJĘĆ liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1 Psychologia 1 -
2 Metodyka nauczania 1 -
3 Prawo o ruchu drogowym 1 -
4 Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 1 -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 1 -
7 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 -
8 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego 2 -
9 Zajęcia praktyczne na placu manewrowym - 1
10 Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 1
11 Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów - 2
  RAZEM 10 4Warsztaty trwają trzy dni, składają się na nie zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.

Ukończenie warsztatów jest obowiązkowe. Instruktor do 7 stycznia każdego roku zobowiązany jest do przedłożenia w Starostwie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie w roku ubiegłym warsztatów pod rygorem skreślenia z ewidencji instruktorów.